Remont mlynków

Remont młynków. W przypadku stwierdzenia wad technicznych koloidalnego młynka produkcyjnego, należy poddać go remontowi. Niedostateczna sprawność młynka objawia się przeważnie, jak już poprzednio o tym wspomniano, przez: – zbyt niejednorodną jakość emulsji produkowanej przy jego użyciu, a mianowicie: małą stabilność, gruboziarnistość i szybką koagulację asfaltu w czasie krótkiego czasu przechowywania; początki objawów tych wad można stwierdzić łatwo przy badaniu pod mikroskopem stopnia rozproszenia asfaltu w fazie wodnej, a czasem nawet wizualnie po zanurzeniu pręcika szklanego w badanej emulsji lub też sposobem przewidzianym w punkcie traktującym o badaniach emulsji i w wytycznych – nadmierne rozgrzewanie się obudowy łożysk wirnika, – wibrację młynka w czasie jego pracy. Najłatwiejsza jest naprawa takich młynków, w których konstrukcji przewidziana została wymiana części statora i rotora, najbardziej narażonych na tarcie, a tym samym na na jszybsze zużycie. Do takich części należą tzw. Read more „Remont mlynków”

Ze wzgledu na rózna zawartosc asfaltu w emulsjach, najbardziej prawidlowe jest dozowanie emulgatorów w stosunku do czystego asfaltu, wchodzacego w sklad emulsji

Ze względu na różną zawartość asfaltu w emulsjach, najbardziej prawidłowe jest dozowanie emulgatorów w stosunku do czystego asfaltu, wchodzącego w skład emulsji. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych i doświadczeń terenowych, przeprowadzonych przez Zakład Nawierzchni Bitumicznych COBiRTD i ZBiD Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanych w Chorzowie, jak również w oparciu o doświadczenia zagraniczne, głównie francuskie i angielskie, podane są w tablicy 3.1, przybliżone graniczne ilości zużycia niektórych emulgatorów do wytwarzania emulsji kationowych o różnym czasie rozpadu i zawartości asfaltu w granica 60+65% 3.4.4. Wymagania dotyczące, jakości emulsji anionowych i kationowych 3.4.4.1. Uwagi ogólne Pomimo że emulsje kationowe stosowane są w niektórych krajach (USA, Francja, NRF, Japonia) w dużych ilościach i już od szeregu lat, zwłaszcza w USA i Francji, to jednak dotychczas nie opracowano obowiązujących norm na ten temat, oprócz niek tórych metod badań emulsji i ich składników. Na ogół większość tymczasowych wymagań, dotyczących jakości emulsji kationowych, opracowywana jest przez producentów tych emulsji, a niekiedy przez fachowe laboratoria administracji drogowej lub odnośnych instytucji naukowych (katedry wyższych uczelni technicznych, instytuty resortowe, laboratoria centralne itp.). Read more „Ze wzgledu na rózna zawartosc asfaltu w emulsjach, najbardziej prawidlowe jest dozowanie emulgatorów w stosunku do czystego asfaltu, wchodzacego w sklad emulsji”

Znajac wlasciwosci bedacych do dyspozycji emulgatorów oraz cel ich uzycia, latwo sie zdecydowac na odpowiedni wybór

Znając właściwości będących do dyspozycji emulgatorów oraz cel ich użycia, łatwo się zdecydować na odpowiedni wybór. Zależnie od wspomnianych poprzednio warunków i przeznaczenia, wybiera się jeden odpowiedni emulgator lub kilka, których dodatnie wyniki użycia zostały laboratoryjnie sprawdzone przez producenta emulgatorów lub kompetentne laboratorium kontrolne. Nie mniej jednak, będzie to wybór wstępny, przybliżony. Właściwy i ostateczny wybór emulgatorów powinien być dokonany przez producenta emulsji, zależnie od wspomnianych warunków i przeznaczenia. W każdym przypadku, jakość emulsji, wytworzonej z dostarczonymi emulgatorami, powinna być uprzednio laboratoryjnie zbadana przed rozpoczęciem jej produkcji na skalę techniczną, niezależnie od danych zawartych w metrykach tych emulgatorów i danych jakościowych emulsji wytworzonych przez producenta tych emulgatorów. Read more „Znajac wlasciwosci bedacych do dyspozycji emulgatorów oraz cel ich uzycia, latwo sie zdecydowac na odpowiedni wybór”

Receptury na emulsje kationowe szybko rozpadowe (KSR)

Receptury na emulsje kationowe szybko rozpadowe (KSR) . Uwagi wstępne. Emulsje szybko rozpadowe z zagranicznymi i polskimi emulgatorami przeznaczone są głównie do powierzchniowego utrwalania nawierzchni. Recepty sprawdzane są laboratoryjnie pod względem, jakości emulsji przy produkcji na skalę laboratoryjną i półtechniczną przy wykonaniu odcinków doświadczalnych. Właściwości asfaltów romaszkińskich D-100 i D-200, z którymi były wykonywane wszystkie próby laboratoryjne wytwarzania emulsji kationowych i ich stosowania na skalę laboratoryjną, półtechniczną i techniczną, są następujące: Asfalt D-200: a) penetracja b) PiK c) ciągliwość d) łamliwość wg Fraassa e) zawartość parafiny wg E. Read more „Receptury na emulsje kationowe szybko rozpadowe (KSR)”

Waznym zagadnieniem jest stosowanie takich emulgatorów do wytwarzania emulsji

Ważnym zagadnieniem jest stosowanie takich emulgatorów do wytwarzania emulsji, przy których użyciu właściwości asfaltu, wydzielonego z emulsji po jej rozpadzie, zmieniają się możliwie mało lub wcale. Jako krańcowo największe dopuszczalne są takie zmiany właściwości asfaltów, pochodzących z rozpadu emulsji, jakie są przewidziane dla nich przez odpowiednie obowiązujące normy dla asfaltów wyekstrahowanych z mas mineralno-asfaltowych, wytwarzanych na gorąco. W praktyce zmiany właściwości asfaltów, pochodzących z rozpadu emulsji, są na ogół bardzo nieznaczne; przeważnie nie przekraczają one połowy dopuszczalnych normami zmian. W Związku Radzieckim dopuszcza się 20% zmian pierwotnych, jakości. Chodzi tu głównie o: ciągliwość, penetrację, łamliwość i temperaturę mięknienia. Read more „Waznym zagadnieniem jest stosowanie takich emulgatorów do wytwarzania emulsji”

W przykladach receptur podano oddzielnie skladniki emulsji anionowych szybko i srednio rozpadowych

W przykładach receptur podano oddzielnie składniki emulsji anionowych szybko i średnio rozpadowych. W rzeczywistości do produkcji tych emulsji stosuje się tego samego rodzaju emulgatory. Zwolnienie rozpadu emulsji średnio rozpadowej w stosunku do szybko rozpadowej, uzyskuje się przez odpowiednie zwiększenie substancji emulgujących (emulgatorów), przy tych samych pozostałych rodzajach składników emulsji. Z tych powodów najczęściej stosowane emulgatory i ich charakterystykę ogólną podano łącznie dla emulsji szybko i średnio rozpadowych, a oddzielnie dla emulsji wolno rozpadowych . 3. Read more „W przykladach receptur podano oddzielnie skladniki emulsji anionowych szybko i srednio rozpadowych”

Uwagi do przykladów receptur

Uwagi do przykładów receptur . 1. We wszystkich przykładach zawartość asfaltu w emulsji podano w ilości 60% w stosunku do ciężaru wszystkich składników. W praktyce, przy wytwarzaniu emulsji, ilości te są zmienne i wahają się w granicach 50765oQ/o. Chodzi tu głównie o zmniejszenie transportu wody. Read more „Uwagi do przykladów receptur”

Receptury na emulsje anionowe

Receptury na emulsje anionowe . Istnieje bardzo bogaty asortyment substancji, głównie chemicznych, które stosuje się w charakterze emulgatorów w produkcji emulsji anionowych. Dalej podano przykłady kilku receptur na emulsje szybko, średnio i wolno rozpadowe, najczęściej stosowane w Związku Radzieckim. Ogólnie biorąc, emulsje anionowe przy ich użyciu do robót charakteryzują się wolniejszym rozpadem niż emulsje kationowe. Przy produkcji i stosowaniu emulsji anionowych do robót należy dokładać starań zarówno w doborze jakościowym i ilościowym odpowiednich emulgatorów, jak i w przebiegu odnośnych procesów technologicznych, dla przyspieszenia rozpadu tych emulsji. Read more „Receptury na emulsje anionowe”

Architektura i nowoczesne budownictwo – AD Round Up: Wnętrza Część VIII

Projekty w połowie 2009 r.
Dla naszej 8.
wyboru wcześniej opisanych stanowisk wewnętrznych.
Sprawdź je wszystkie po przerwie.
Łóżka Evy / h20 dla architektów Pojawienie się nowego dziecka w rodzinie zmusiło młodą parę do zastanowienia się nad sposobem podziału pokoju na dwie części. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – AD Round Up: Wnętrza Część VIII”