Waznym zagadnieniem jest stosowanie takich emulgatorów do wytwarzania emulsji

Ważnym zagadnieniem jest stosowanie takich emulgatorów do wytwarzania emulsji, przy których użyciu właściwości asfaltu, wydzielonego z emulsji po jej rozpadzie, zmieniają się możliwie mało lub wcale. Jako krańcowo największe dopuszczalne są takie zmiany właściwości asfaltów, pochodzących z rozpadu emulsji, jakie są przewidziane dla nich przez odpowiednie obowiązujące normy dla asfaltów wyekstrahowanych z mas mineralno-asfaltowych, wytwarzanych na gorąco. W praktyce zmiany właściwości asfaltów, pochodzących z rozpadu emulsji, są na ogół bardzo nieznaczne; przeważnie nie przekraczają one połowy dopuszczalnych normami zmian. W Związku Radzieckim dopuszcza się 20% zmian pierwotnych, jakości. Chodzi tu głównie o: ciągliwość, penetrację, łamliwość i temperaturę mięknienia. Nie mniej jednak, trafiają się takie emulgatory, które mogą zmienić właściwości wspomnianych asfaltów w sposób zasadniczy, mogący poważnie wpłynąć na trwał ość wykonanych przy ich użyciu robót. 3.4.6. Receptury na emulsje kationowe [hasła pokrewne: pale fundamentowe, czym impregnować drewno, przykłady emulsji ]

Powiązane tematy z artykułem: czym impregnować drewno pale fundamentowe przykłady emulsji