Ze wzgledu na rózna zawartosc asfaltu w emulsjach, najbardziej prawidlowe jest dozowanie emulgatorów w stosunku do czystego asfaltu, wchodzacego w sklad emulsji

Ze względu na różną zawartość asfaltu w emulsjach, najbardziej prawidłowe jest dozowanie emulgatorów w stosunku do czystego asfaltu, wchodzącego w skład emulsji. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych i doświadczeń terenowych, przeprowadzonych przez Zakład Nawierzchni Bitumicznych COBiRTD i ZBiD Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanych w Chorzowie, jak również w oparciu o doświadczenia zagraniczne, głównie francuskie i angielskie, podane są w tablicy 3.1, przybliżone graniczne ilości zużycia niektórych emulgatorów do wytwarzania emulsji kationowych o różnym czasie rozpadu i zawartości asfaltu w granica 60+65% 3.4.4. Wymagania dotyczące, jakości emulsji anionowych i kationowych 3.4.4.1. Uwagi ogólne Pomimo że emulsje kationowe stosowane są w niektórych krajach (USA, Francja, NRF, Japonia) w dużych ilościach i już od szeregu lat, zwłaszcza w USA i Francji, to jednak dotychczas nie opracowano obowiązujących norm na ten temat, oprócz niek tórych metod badań emulsji i ich składników. Na ogół większość tymczasowych wymagań, dotyczących jakości emulsji kationowych, opracowywana jest przez producentów tych emulsji, a niekiedy przez fachowe laboratoria administracji drogowej lub odnośnych instytucji naukowych (katedry wyższych uczelni technicznych, instytuty resortowe, laboratoria centralne itp.). Przyczyną braku szczegółowych norm na emulsje kationowe jest stały rozwój produkcji coraz to innych oraz bardziej doskonałych emulgatorów i regulatorów kationoczynnych, a także związane z tym wytwarzanie bardziej odpowiednich emulsji dla różnych rodzajów robót, zwłaszcza drogowych i lotniskowych. Natomiast dla emulsji anionowych, które stosowane są na znaczną skalę w budownictwie drogowym od 50 lat, istnieją od dawna zarówno normy lub urzędowe wymagania jakościowe, jak i obowiązujące metody badań. Podczas badań emulsji kationowych – wprowadzonych stosunkowo od niedawna – w wielu przypadk ach wzorowano się na metodach badań, obowiązujących dla emulsji anionowych. To samo dotyczy niektórych wymagań odnośnie, do jakości emulsji kationowych. Niektóre metody badań emulsji anionowych nie są przydatne dla emulsji kationowych, nie mniej jednak, ogólnie biorąc, wymagania pod tym względem są zbliżone. [przypisy: płytki kolczaste, pustak max cena, czym impregnować drewno ]

Powiązane tematy z artykułem: czym impregnować drewno płytki kolczaste pustak max cena